English


  


Ñîáîð Ñàí Ìàðêî. Â 828ã 2 âåíåöèàíöà ïîõèòèëè ó òóðîê ìîùè Åâàíãåëèñòà Ìàðêà, è âûâåçëè èç Àëåêñàíäðèè.Ñ òåõ ïîð îí ñâÿòîé çàñòóïíèê Âåíåöèè
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience