English


  


 Êîðàíå ãîâîðèòñÿ î âåðáëþäå êàê î ãëàâíîì áîãàòñòâå ìóñóëüìàíèíà: âåäü èìåÿ ñòàäî âåðáëþäîâ, ÷åëîâåê îáåñïå÷åí è òåïëîì è ïèòàíèåì
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience