English


  


Ìèðçà Óëóãáåê.Âûäàþùèéñÿ àñòðîíîì. îáñåðâàòîðèè áûë ñîñòàâëåí êàòàëîã çâ¸çäíîãî íåáà,â êîòîðîì áûëè îïèñàíû 1018 çâ¸çä
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience