English


  


Øåëêîâè÷íîãî ÷åðâÿ âûðàùèâàþò â Õèâå.À êðàñèòåëè-îíè ïðè èçãîòîâëåíèè êîâðîâ èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî åñòåñòâåííûå-âåçóò èç Èðàíà
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience