English


  


Êóìàðè-æèâàÿ áîãèíÿ, òåëåñíîå âîïëîùåíèå áîãèíè Òàëåäæó. Êàê òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ êðîâü, áîãèíÿ ïîêèäàåò å¸ òåëî.
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience