English


  


Ñ îäíîãî áåðåãà ñâÿùåííîé ðåêè Áàãìàòè ìîæíî íàáëþäàòü åæåäíåâíûé âå÷åðíèé ðèòóàë, à ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî-ïîõîðîííûå îáðÿäû.
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience