English


  


Áîãèíÿ Èñèäà âåä¸ò öàðèöó Íåôðåòàðå â ãðîáíèöó. Ôðàãìåíò ðîñïèñè. Ãðîáíèöà Íåôðåòàðå (¹ 66) â Äîëèíå öàðèö â Ôèâàõ.XIII â. äî í.ý.
:


:


,
:
²
I-I
Beijing
ETHNOTERICA: , ,
- ( )
YOGA in ENGLISH
.
YogaScience